קול קורא להגשת מועמדות לחברות בוועדת ערר מכוח חוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981

תאריך פרסום המודעה: 19.11.2023

קטגוריה:
מפרסם:
תחומים: דרושים
איזור: כל הארץ

סעיף 36 א(א) לחוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981 (להלן-חוק האימוץ) קובע כי שר הרווחה והביטחון החברתי בהתייעצות עם שר המשפטים, ימנה ועדת ערר, אליה רשאי לערור:

 • מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה של עובד סוציאלי לפי חוק האימוץ בקשר לקביעת כשירותו להיות מאומץ.
 • מי שרואה עצמו נפגע מהחלטה של עמותה מוכרת בדבר כשירותו לאמץ ילד באימוץ בין-ארצי.
 • מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת הממונה על רישוי אומנה לפי חוק אומנה לילדים, התשע"ו-2016, לעניין מתן רישיון אומנה, חידושו, ביטולו, התלייתו או סיווגו, או לעניין הגבלת סמכויותיו של אומן בהסכם.

סעיף 36א(ב) קובע כי בוועדת הערר חמישה חברים קבועים "ובלבד שלפחות שניים מהם לא יהיו עובדי המדינה":

 • שופט בית משפט לענייני משפחה-יו"ר.
 • שני עובדים סוציאליים
 • פסיכולוג קליני
 • פסיכיאטר מומחה

בהתאם לאמור לצורך איוש חברים קבועים בוועדה ולצורך הקמת מאגר חברי ועדת הערר, אנו מפרסמים קול קורא זה. יצוין כי התשלום עבור השתתפות בוועדה, בהתאם לקבוע בהוראת תכ"ם 13.1.0.7 שכותרתה "תשלום לחברי ועדות ציבוריות".  הוועדה מתקיימת בשעות סבירות.

קבלת מועמדויות ובדיקתן

תנאי סף

על המועמדים להגיש קורות חיים ותעודות המעידות על השכלתם.

פסיכולוג קליני

 • נקודה על כל 5 שנות ניסיון (מקסימום 3 נקודות)
 • נקודה אחת על כל שנתיים של ניסיון בעבודה בתחום האימוץ, אומנה, טיפול במשפחות וילדים, עבודה בתחום הטראומה ו/או משבר (מקסימום 5 נקודות
 • תואר שלישי – נקודה אחת

פסיכיאטר מומחה

 • נקודה על כל 5 שנות ניסיון מעבודה כפסיכיאטר (מקסימום 3 נקודות)
 • נקודה אחת על כל שנתיים של ניסיון בעבודה עם ילדים, אוכלוסיות מתחום האימוץ, אומנה, עבודה בתחום הטראומה ו/או משבר (מקסימום 5 נקודות)
 • נקודה אחת על עבודה בשירות הציבורי, או כנותן שירותים לשירות הציבורי.

מקבלי הניקוד הגבוה ביותר יוזמנו לשלב השני לראיונות אישיים. מועמדים שימצאו מתאימים לאחר שלב הריאיון, יבדקו בהתאם להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מספר 1.1500 שעניינה "בדיקת מינויים על ידי היועצים ה משפטיים למשרדי הממשלה. יצוין כי על פי מדיניות הממשלה, תינתן עדיפות למי שמשתייך לאוכלוסיות הבאות: נשים, חרדים, ערבים, יוצאי אתיופיה ולאנשים עם מוגבלויות.

מועמדים הרואים עצמם מתאימים ישלחו קורות חיים לכתובת הדוא"ל [email protected]

מועמדים מתאימים בלבד ייענו.

תאריך אחרון להגשת מועמדות: חודשיים מיום הפרסום

הערה: מודעה זו מנוסחת בלשכון זכר, אך פונה לנשים ולגברים כאחד.