יו"ר חוגים 06.10.2015

קול קורא לבחירות ליו"ר חוגים במסגרת איגוד האורולוגים הישראלי - 2015

חברי האיגוד העומדים באמות המידה, שיפורטו להלן ומעוניינים להגיש מועמדותם לבחירת יושב ראש החוג ייפנו ליו"ר ועדת הבחירות ד"ר גיורא טיקוצ'ינסקי

במסגרת האסיפה הכללית של איגוד האורולוגים הישראלי, שתתקיים במהלך הכנס השנתי באילת ב- 2015, ייערכו בחירות לתפקיד יו"ר החוגים. חברי האיגוד העומדים באמות המידה, שיפורטו להלן ומעוניינים להגיש מועמדותם לבחירת יושב ראש החוג ייפנו ליו"ר ועדת הבחירות ד"ר גיורא טיקוצ'ינסקי במייל giora.tykochinsky@clalit.org.il, או במכתב, ויציגו את מועמדותם לתפקיד.
החוגים הם: החוג לאורואונקולוגיה, החוג לאנדואורולוגיה ולפרוסקופיה, החוג לאורולוגיה קהילתית והחוג לאורולוגיה ילדים.
על פי תקנון האיגוד:
• ליו"ר חוג באיגוד יבחרו רק חברים שהיו חברים מן המניין במשך 3 שנים לפחות, ושלא הורשעו בפלילים או בעבירת אתיקה/משמעת באחד ממוסדות הר"י ובכל מוסד ציבורי אחר.
• רשאי להיבחר רק מי ששילם דמי חבר לאיגוד במשך 3 שנים ברציפות ואינו חייב במיסי חבר לשנה שבה מגיש את מועמדותו.
• נושאי משרה באיגוד לא יכהנו כנושאי משרה של איגוד/חברה אחרים או של ארגון אחר, חיצוני להר"י, העוסק באותם תחומים, כדי להימנע ככל האפשר ממצב של ניגוד עניינים.
• הבחירות ליו"ר חוג יתקיימו במתכונת זהה לזו של בחירות ועד ויו"ר איגוד האורולוגים הישראלי (הודעה מראש, ועדת בחירות וכו' ע"פ תקנון הר"י והאיגוד, משתתפים כל החברים מן המניין שבאיגוד). כלומר, כל חברי האיגוד בוחרים את היו"ר ולא רק החברים המשתתפים בפעילות החוג.
• הבחירות ליו"ר חוג יתקיימו בשנה שבה אין בחירות לוועד האיגוד.
• יו"ר שסיים את הקדנציה שלו יכול לשמש כחבר ועד החוג ללא תקופת צינון. יתר חברי ועד החוג יבחרו בהצבעה שתתקיים על ידי החברים בחוג עצמו.
• קדנציה של יו"ר חוג היא לשנתיים. היו"ר יכול לשמש בתפקידו 3 קדנציות כלומר 6 שנים רצופות. לאחר מכן חייב בתקופת צינון של שנתיים ואז יכול להיבחר שוב כיו"ר חוג.
• בעלי התפקידים בחוג לא יוכלו לשמש כבעלי תפקידים באיגוד במהלך תקופת כהונתם בחוג.
ועדת הבחירות, בשיתוף מחלקת איגודים מדעיים בהר"י, תכין רשימה של כל החברים מן המניין הרשאים לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד/החברה, על פי הקריטריונים המפורטים בתקנון הר"י ובתקנון האיגוד/החברה. לא יאוחר מ 30 יום טרם עריכת הבחירות, תשלח ועדת הבחירות לחברים הזמנה לבחירות, שתכלול סדר יום, כולל שעות הפתיחה והסגירה של הקלפי, סדרי הבחירות, שמות המועמדים ואופן הצגת מצעם בפני הבוחרים.
על כל חבר המבקש להסדיר את חובותיו להר"י או לאיגוד/לחברה לעשות כן עד 30 ימים לפני מועד הבחירות.

נושאים קשורים:  הודעות האיגוד,  קול קורא,  יו"ר חוגים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות